Dantovo peklo. Satan požírá tři duše najednou, jiné se škvaří v kotli. Prostě křesťanské peklo.
Svědkové Jehovovi

Svědkové Jehovovi

Ve svých výtvorech jsem se zabýval zatím hlavně katolickou církví. Mezi námi však působí mimo jiné ještě jiný fenomén, často řazený ke křesťanství - Svědkové Jehovovi.

Dříve jsem zde měl napsáno, že jehovisté jsou křesťané, po korespondenci s jedním hluboce a jedině správně věřícím jsem byl upozorněn na to, že zde lžu, protože jehovisté křesťané vůbec nejsou, ánžto nevěří, že Ježíš byl Bůh, ale tvrdí, že to byl jen dokonalý člověk.

Jenže ani z křesťanského Apoštolského vyznání víry neplyne, že by Ježíš byl Bůh. Plyne z něho jednoznačně, že Ježíš je Boží syn. A to jehovisté uznávají a také tvrdí, že Ježíš sedí Bohu po pravici.

Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Pontiem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího,
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou,
společenství svatých, odpuštění hříchů,
vzkříšení těla a život věčný.

Už docela chápu, jak hrozné to muselo být ve středověku, kdy za i maličkou nuanci ve víře mohla člověka čekat inkvizice.

Jehovisté sami se samozřejmě za křesťanskou organizaci považují, a to - překvapivě - za tu správnou. Oni totiž nevěří ve Svatou Trojici, ale v Boha Otce Jehovu, Božího Syna (dokonalého člověka) Ježíše a Boží sílu (Ducha Svatého). A to právě ty církve, které věří v Trojici, pěkně rozčiluje (nedivme se, taková zvrhlost), takže je jako křesťany odmítají a považují naopak (jaké překvapení) samy sebe za ty správné. Někteří zvláště hluboce v Trojici věřící jednotlivci jdou až tak daleko, že jim jehovisté splývají z hlediska příslušnosti ke křesťanství dokonce až s muslimy(!), jak mně jeden z nich napsal v korespondenci. Ale nás to nemůže překvapit, nepřátelství a leckdy až nenávist mezi monoteismy jsou známy už od nepaměti, a čím kdo hlouběji věří, tím víc i ty "kacířské" nenávidí.

A čím se jehovisté tolik liší, že si zasluhují takové opovržení od "jedině spravedlivých"? Jednak svým náboženstvím znatelně více dbají na Bibli a jejich chování je tím více Bibli podřízeno. Například katolíci si klidně vynechali druhé přikázání "Nezobrazíš si Boha zpodobněním ničeho...", protože potřebují nutně zobrazovat Krista, kterého za Boha prohlašují, kdežto Jehovisté toto přikázání dodržují - také nemají nastrčené kříže s visící mrtvolou kde to jen jde.

Nehovoří také o Bohu jako o čemsi nedefinovatelném a zamlženém jakousi teorií Svaté Trojice, kterou nikdo nedovede vysvětlit. Jejich teorie je daleko jednodušší a pochopitelnější, ale, jak tvrdí ty "jediné správné křesťanské" církve, je úplně mimo (kacířská).

V našem běžném životě jsou jehovisté známi tím, že chodí po bytech a domech a oslovují nás, stojí po ulicích a rozdávají svoje časopisy a v neposlední řadě také tím, že odmítají léčit sebe a své příbuzné transfúzí krve a dále tím, že odmítají násilí a zbraně a tím tedy i vojenskou službu. Dlužno podotknout, že si na několika místech Bibli upravili, aby z ní Jehova nevyšel tak hrozně jako třeba v bibli ekumenické.

Zásada o nepřijímání krve do těla je prý podle Svědků Jehovových jasně uvedena v Bibli. Našel jsem v Bibli uvedené verše, ale podle mého názoru to není tak jednoznačné, jak Svědkové tvrdí. Posuďte sami: "(Skutky 15): "19Proto já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí k Bohu, 20ale jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu, aby nejedli maso zvířat, která nebyla zbavena krve, a aby nepožívali krev", nebo (Genesis 9): "4Jen maso oživené krví nesmíte jíst". Toto by se dalo chápat i tak, že Bůh zakazuje krev přijímat jako jídlo a také by se to dalo chápat jako zvířecí krev, protože se jednalo o potravu. Na druhé straně v Bibli najdeme přímý protiklad k tomuto přání, a to z úst samotného Ježíše: (Matouš 26): "27Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy "Pijte z něho všichni. 28Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů." V kalichu bylo sice víno, ale Ježíš ho prohlásil za svoji krev a tím vlastně přikázal požívání krve. Takže tady je vidět, jak různě se dají biblická slova vyložit. Svědkové při jejich výkladu jdou do extrému riskování života sebe a svých nejbližších, a naopak příkaz Krista k pití jeho krve nechápou jako možnost, jak se z této neuvěřitelně kruté a nesmyslné povinnosti vyvléknout. Já chápu zákazy přijímat krev jako zákazy, vztahující se jen na zvířecí krev a jen na její požívání ústy. Navíc se dá chápat tento zákaz tak, že chce zabránit tomu, aby člověk krvi holdoval a udělal si z ní pochoutku. Takže podle mého názoru není v Bibli nic, co by jasně zakazovalo věřícímu podstoupit trasfúzi lidské krve, zvláště v případech, kdy by to pomohlo zachránit jeho život. Naopak si myslím, že pokud sobě nebo svému děcku znemožní transfúzi a tím způsobí jeho předčasnou smrt, riskují porušení přikázání Nezabiješ, navíc tím obětují Jehovovi život, čili nutí Jehovu přijímat lidské oběti.

Ještě o jedné důležité věci je třeba se v této souvislosti zmínit. Ježíš porušoval prací sedmý den, určený pouze k odpočinku. Léčil i v ten den nemocné. V souvislosti s porušováním sabatu pronesl Ježíš velmi důležitou věc (Mt 12,7): Kdybyste věděli, co znamená ‚milosrdenství chci, a ne oběť‘, neodsuzovali byste nevinné. (A Svědkové nevinné lidi, kteří nutně potřebují transfúzi krve, odsuzují i k smrti. Ba ne, ti lidé nejsou úplně nevinní. Jsou určitě vinni alespoň tím, že se přidali k této fanatické náboženské skupině. To se ovšem nedá říci o malých dětech, které z toho nemají rozum. Ty jsou určitě nevinné a jsou svými rodiči obětovány Jehovovi jako lidská oběť.) Ano, zde Ježíš zcela jasně říká, že Jehova sice dal nějaké zákazy, ale nechce, aby jejich ortodoxní, slepé dodržování vedlo k obětem. Ježíš sám porušoval zákaz práce o sabatu kvůli léčení, proč by kvůli léčení nemohl být porušen zákaz přijímání krve, pokud se tento zákaz tedy na lidskou krev vůbec vztahuje. A Jehova chce milosrdenství a lidské oběti slepého dodržování nějakého nařízení odmítá. Svědkové Jehovovi však mu lidské oběti vnucují. Nemohu se zbavit pocitu, že to, co tyto lidi k tomu vede, je jen obyčejné sobectví a prospěchářství. Oni za tu oběť prý mají slíbený věčný život, čili zásadní výhodu pro sebe. Jak nízký důvod. Podobný mají i islámští sebevražední teroristé. Za jejich obětování se ve věci islámu je jim také slíbený rajský život. A také to funguje...

Další zásada Svědků je odmítání násilí a tím i vojenské služby. Tato zásada je velmi chvályhodná, ale nechápu, jak může být založena na Bibli. Pokud tvrdím, že Bůh chce, abychom se nezabíjeli, nelze vysvětlit tu řadu strašných zločinů, která je v Bibli Bohu nebo Božímu lidu připisována - například bratrovražedné chování lévijců pod horou Sinaj, vyvraždění Jericha, kde obyvatelé věřili v Jahveho moc, vyvraždění Šekelu po tom, co obyvatelé přijali víru v Jehovu... Nemohu tu vyjmenovávat všechny hrůzy z Bible, stačí si o jejich části přečíst v mé Meditaci o Bibli.

Stejně jako katolíkům, vyčítám i Svědkům Jehovovým jejich patolízalství k Bohu. Jak můžu tvrdit, že Bůh je nejdokonalejší bytost, když z něj dělám ješitného sobce, který si přeje být chválen a chce jen přijímat díky? Za co? Že nás stvořil? Ale o to se ho přece nikdo neprosil. To udělal pouze a jen o své vlastní vůli, protože se mu to chtělo učinit. A pokud nás stvořil a teď si s námi hraje, musí nám vytvořit takové podmínky, abychom alespoň částečně přežili. Pokud by je neudělal, bylo by brzy po nás a On by o zábavu přišel. Chápal bych, kdyby nás stvořil a udržoval při životě proti vůli někoho silnějšího. Pak klobouk dolů před Ním, ale stejně si nemyslím, že by Nejmoudřejší mohl po lidech žádat takové patolízalství. Vždyť to Boha v očích nevěřících jen snižuje. Lze si vážit někoho, kdo vyžaduje pochlebování - česky řečeno - řiťolezectví? Nelze. Vždy si lze vážit někoho, kdo dovede přijmout kritiku a také toho, kdo kritiku dovede říci. A proto si myslím, že pokud je Bůh skutečně tak dokonalý, přijme daleko lépe toho, kdo ho vidí i kriticky a nebojí se mu to říci, než toho, kdo ho jen chválí a je schopen omluvit nebo i provést jakýkoliv zločin, pokud je přesvědčen, že Bůh to tak chce. A nechat někoho zemřít jen kvůli pár nepřesvědčivým řádkům z Bible, to je zločin.

Zatím všichni věřící, se kterými jsem mluvil, boží zločiny, popsané v Bibli, omlouvali a snažili se mne přesvědčit, že to bylo správné. Já mám na spoustu v Bibli popsaných božích nebo proročích skutků zcela jiný názor. Byly to ohavné zločiny. A proto jsem přesvědčen, že Bible o Bohu nepíše. Bůh nemůže být tak špatný.

A vysvětlení je jen jedno - věřící, a zvláště Svědkové Jehovovi, mají v oblasti náboženství velmi oslabené kritické myšlení. A takovými lidmi se dá velmi jednoduše manipulovat. A zde je také vysvětlení existence církví a náboženských sekt. Výše popsaný zákaz přijímání krve Svědky Jehovovými totiž vymyslel nějaký jejich zakladatel a ostatní trpně, otrocky a naprosto bezmyšlenkovitě tuto verzi přijmuli. Řadoví Svědkové se totiž vyznačují v oblasti náboženství naprostou tvůrčí neschopností. Všichni bezmyšlenkovitě přijímají myšlenky z centra a nejsou schopni si vytvořit na nic ze svého náboženství svůj vlastní názor. Důkazem je právě zákaz transfúze, kdy by Svědkové i přes zřejmou nepřesvědčivost Biblického zákazu přijímat krev nechali trápit se nebo i zemřít vlastní dítě.

Na druhou stranu - ostatní monoteističtí věřící na tom nejsou o moc lépe. Jsou velmi dobře zpracovaní a na vlastní názor se také moc nezmůžou. Ale oni nejsou například povinni dodržovat zákaz transfůze. Kdyby byli, možná by ho dodržovali podobně jako jehovisté. Ale jak znám spoustu katolíků, tak ti již zaplaťpánbu berou tu svoji víru většinou jen jako nějakou milou tradici, ale v praktickém životě se již řídí zdravým rozumem - například v otázkách antikoncepce je to znát velmi výrazně, nebo třeba při sňatku už nevyžadují muži čistou pannu, spousta katolíků už neodmítá zaměstnání, kde se musí pracovat i v neděli. Holt se vyšší úroveň vzdělání již začíná prosazovat, ale jehovisté se ji zase snaží co nejvíce potlačit.


Chcete-li mi něco napsat, tak na adresu k1@kreteni.cz

Bože, chraň mne
Kreteni - založeno (K2) 1997, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 1.11.2023