Fakta ke globálnímu oteplování -

Potřebná fakta ke klimatickým změnám

Evropskou unii ovládlo šílenství s názvem Green Deal (GD), který v hlavních rysech tvrdí:

  1. Světové klima se otepluje vysokou rychlostí
  2. Toto zrychlené oteplování je zaviněno zvyšováním koncentrace skleníkových plynů v atmosféře
  3. Skleníkové plyny jsou zvláště CO2 (kysličník uhličitý) a metan
  4. Koncentraci CO2 výrazně zvyšuje svojí činností lidstvo, hlavně spalováním fosilních paliv
  5. Koncentraci metanu zvyšuje hlavně dobytek trávicími procesy

GD vyžaduje nekompromisně a drasticky snížit koncentraci skleníkových plynů, čili velice rychle snižovat podíl tepelných elektráren na výrobě elektřiny, kruté až nereálné snížení exhalací ze spalovacích motorů, které od roku 2035 chce zakázat vyrábět. Dále tlačí na urychlené nahrazování vozů se spalovacími motory elektromobily a drastické snižování počtu kusů dobytka. Evropští politici na toto bez rozmyslu skočili a kvůli tomu devastují hospodářsrví svých zemí.

Moudrý politik by se měl seznámit nejen s tvrzením lidí či vědců, kteří stojí za GD, ale i těch, kdo GD a jeho závěry zpochybňují. Proto doporučuji všem si prostudovat tuto útlou knihu (Znovu o klimatických změnách), která se dívá na problematiku GD svým nezávislým pohledem. A pak by měl ten moudrý politik provádět jen taková opatření, která budou omezovat vliv lidstva na změnu klimatu, ale jen do té míry, která neuškodí rozvoji národního hospodářství. Ale musí se to dělat s rozmyslem, postupně a přizpůsobovat toto tempo možnostem vědeckotechnického rozvoje a současně neomezovat výkon ekonomiky a energetiky. Ne tak, že se to přikáže a zakáže a přitom k tomu nejsou vhodné vnější podmínky, dané stupněm vědeckotechnického rozvoje nebo surovinových zásob.

Následující tabulka, plná faktů, která obnažují donaha ideologii" zeleného šílenství", zvaného Green Deal, je převzata z knihy Znovu o klimatických změnách napsané v Institutu Václava Klause. Tuto knihu stojí za to si opatřit a prostudovat. Pak pochopíte, jak zbytečnou a negramotnou sebevraždu naší civilizace klimatičtí aktivisté připravují.


Také ideologickým zneužitím takovýchto dětí
se snaží klimatičtí aktivisté pohřbít
naši energetiku, ekonomiku a i celou společnost.


Tato kniha nám přináší tolik potřebnou znalost o skutečně vědecky podložených faktech o klimatických změnách, kterážto jsou oproštěna od jakékoli ideologie. Tato fakta zelení ideologičtí aktivisté vůbec neuvádějí, protože se jim nehodí. Třeba o tom, že o trochu vyšší koncentrace CO2 v atmosféře velmi prospívá rostlinám, zvyšuje jejich odolnost vůči suchu, zvyšuje výnosy, že by se naše planeta díky tomu podstatně víc zazelenala, než zaváděním neuvěřitelně nákladných a minimálně účinných a hlavně ekonomiku ničících prostředků k samoúčelnému snižování koncentrace CO2 v atmosféře. Originální tabulka v knize má ještě čtvrtý sloupec, kde jsou ke každému bodu uvedeny odkazy na text v knize, kde je závěr ze třetího sloupce vysvětlen a zdůvodněn i s odkazy na články a vědecké práce. Protože text knihy zde není, neměl by zde onen čtvrtý sloupec význam.

Pro a proti používání fosilních paliv

Dopad Přínos či náklad Pozorování
Kyselé deště Neutrální Kdysi považován za důležitou ekologickou hrozbu, spad oxidů siřičitého a kyseliny dusičné z emisi komínů, tzv. „kyselý déšť", se ukázal být bezpečný pro zdraví lesů a škodlivý jen pro podmnožinu vodních ploch. Léčba vápencem je levná a účinná. Hnojící účinek spadu dusíku více než kompenzuje škodu na vegetaci. Dramatické snížení emisí SO2 a NOx od 80. let znamená, že „kyselé deště už dnes v úhrnu lidský blahobyt neovlivňují.
Zemědělství Přínos Fosilní paliva přispěla k enormnímu zlepšení výnosů plodin, když umožnila výrobu umělých hnojiv, mechanizaci a moderní metody zpracování potravin. Vyšší koncentrace CO2 v atmosféře vylepšuje růst rostlin a snižuje náročnost na vodu. Nesčetné studie ukazují, že přihnojení oxidem uhličitým zvyšuje produktivitu globálního zemědělství v průměru o 15%.
Kvalita ovzduší Přínos Expozice potenciálně škodlivým chemikáliím ve vzduchu dramaticky poklesla v moderní době zásluhou prosperity, technologií a hodnot, které by se bez fosilních paliv neobešly. Bezpečná a čistá fosilní paliva dovolila rapidně zvýšit spotřebu energie, zatímco kvalita ovzduší se zlepšila.
Katastrofy Není známo Žádné vědecké předpovědi možných katastrof „spuštěných“ globálním oteplováním nebyly formulovány. CO2 není „spouští“ náhlé klimatické změny. Laciná energie z fosilních paliv výrazně ulehčuje zotavení z katastrof, nehledě na jejich příčiny.
Konflikty Přínos Výskyt násilných konfliktů klesl v celém světě zásluhou prosperity a rozšíření demokracie, k nimž výrazně přispěla cenově dostupná a spolehlivá energie a bezpečné dodávky potravin.
Demokracie Přínos Prosperita je těsně korelována s hodnotami a institucemi, které udržují demokratickou formu vlády. Tyranie poháněná snahou o přesuny majetku s nulovým součtem byla eliminována. Bez fosilních paliv by ve světě bylo méně demokratických států.
Sucho Neutrální Frekvence ani intenzita sucha v moderní éře nenarostla. Vyšší koncentrace CO2 umožňuje rostlinám efektivněji využívat vodu, a ty tak snáze přečkají stresující podmínky sucha.
Ekonomický růst (spotřeby) Přínos Cenově dostupná a spolehlivá energie je pozitivně korelována s tempem ekonomického růstu kdekoli na světě. Fosilní paliva byla nepostradatelná ve všech třech průmyslových revolucích, které vedly k bezprecedentnímu růstu prosperity lidstva.
Elektrifikace Přínos Elektřina přenášená na dálku, jeden z největších vynálezů historie lidstva, ochraňuje lidské zdraví mnoha způsoby. Fosilní paliva přímo produkují 80 % elektřiny ve světě. Bez nich by zdroje alternativní energie nemohly být vybudovány ani bez přerušení využívány.
Ochrana životního prostředí Přínos Fosilní paliva pohánějí technologie pro lidi potřebné, zatímco vyžadují méně přírodních zdrojů s menší využitou plochu. Přihnojení oxidem uhličitým ze vzduchu celkově vedlo k zvýšení množství zeleně na Zemi, zvláště v suchých oblastech, což prokázaly satelitní snímky.
Extrémní počasí Neutrální V moderní době nedošlo k nárůstu frekvence ani intenzity extrémního počasí, a proto není důvod očekávat, že emise CO2 tímto způsobem vyústi v ekonomické škody.
Lesnictví Přínos "Díky fosilním palivům byli koně nahrazeni jinými primárními dopravními prostředky, čímž se zabránilo odlesnění tisíců čtverečních kilometrů lesního porostu. Zvýšené koncentrace CO2 zlepšily tempo růstu i kvalitu lesů a účinnost jejich hospodaření s vodou. Také kompenzovaly negativní dopad znečištění ozónem na fotosyntézu, růst a produkci biomasy u téměř všech druhů stromů, které byly experimentálně zkoumány."
Lidský rozvoj Přínos Cenově dostupná energie a elektrifikace, k nimž se Ize snáze dostat pomocí fosilních paliv než pomocí obnovitelných zdrojů energie, jsou úzce spjaty s Indexem lidského rozvoje OSN a posilují veličinu, které IPCC říká „lidský kapitál“.
Lidské zdraví Přínos "Fosilní paliva přispívají k dramatickému prodlužování průměrné délky lidského života ve všech částech světa tím, že vylepšují nutriční hodnotu jídla, zdravotní péči, bezpečnost lidí a sociální zabezpečení. (Viz též kvalita ovzduší.)"
Lidská obydlí a migrace Není známo Hypotetické vlny migrace zapříčiněné růstem hladiny moře nebo hydrologickými změnami, jež se dají při psat antropogenním klimatickým změnám, zatím ne byly prokázány a pravděpodobně nebudou, protože tempo růstu mořských hladin nezrychlilo. Klimatické změny mají stejnou pravděpodobnost, že zvýší nebo sníží počet lidí, kteří jsou donuceni migrovat.
Acidifikace oceánů Není známo Mnohé studie v laboratoři i v terénu ukazují růst a zlepšení vývoje vodních organismů v důsledku zvýšení teplot a snížených hladin pH. Další články ukazují schopnost organismů tolerovat a adaptovat se na vyšší teploty a nižší, tj. méně zásadité pH ve vodních plochách na celé planetě.
Rozlitá ropa Náklad Ropné skvrny obecně ubližují rybám a dalším vodním živočichům a znečišťují pitnou vodu. Tyto škody však klesají s časem spolu s tím, jak se ropa rozptyluje, vypařuje, rozpouští, klesá ke dnu a zase se vynořuje na povrch, emulzifikuje se a chemicky se přeměňuje fotooxidací, přírodní tvorbou asfaltu a biodegradací.
Další sektory trhu Neutrální Ztráty způsobené klimatickými změnami, ať už přirozenými nebo antropogenními, některým podnikům budou vyváženy vyšším ziskem jiných podniků, které využijí příležitost a uspokojí nové požadavky zákazníků. Je pravděpodobně, že se instituce včetně trhů na malé a pomalé oteplování adaptují.
Tání polárního ledu Není známo Tání horských ledovců, arktického ledu, ledových čepic i příkrovů probíhá, ale jeho tempo se nevy myká přirozeným trendům a nepředstavuje důkaz lidského vlivu na klima. Globální zaledněná mořská plocha se od začátku satelitních měření v roce 1979 prakticky nezměnila, protože úbytek ledu v Severním ledovém oceánu téměř vykompenzoval nárůst ledu v blízkosti Antarktidy.
Růst mořské hladiny Neutrální Průměrné tempo nárůstu mořských hladin se v moderní době nijak nezrychlilo, a proto nelze očekávat ekonomické škody tímto nárůstem způsobené. Mořská hladina na jednotlivých místech se mění zejména kvůli geologickým a jiným neklimatickým faktorům.
Udržitelnost Přínos Fosilní paliva jsou udržitelným zdrojem energie pro dnešek a předvídatelnou budoucnost. Jejich dopady neohrožují lidské zdraví nebo životní prostředí. K přechodu na alternativní zdroje dojde na základě tržních mechanismů ve chvíli, kdy ho bude nabídka a poptávka vyžadovat.
Úmrtí zaviněná teplotou Přínos Chladné počasí zabíjí více lidí než počasí teplé a fosilní paliva přispívají k ochraně lidských životů před oběma teplotními extrémy. Kdyby se svět díky fosilním palivům oteplil a zbohatl, došlo by k poklesu úmrtnosti způsobené teplotami.
Doprava Přínos Fosilní paliva přinesla revoluci v životě společnosti i proto, že zrychlila, zlevnila a zabezpečila dopravu pro každého. Nárůst mobility lidí, surovin i výrobků byl pro lidstvo požehnáním, které mělo důsledky pro zemědělství, vzdělávání, zdravotnictví i ekonomický rozvoj.
Nemoci přenášené hmyzem Neutrální Oteplení nebude mít vliv na nemoci přenášené hmyzem, protože teplota hraje jen velmi malou úlohu v šíření takových nemocí. Technologie a prosperita, kterou fosilní paliva přinesla, eliminovaly hrozbu malárie v rozvinutých zemích a nehledě na klimatickou změnu by totéž mohly docílit i v zemích rozvojových.
Zásoby vody Přínos Zatímco klima a další rozličné faktory omezují přistup k vodě v mnoha místech na světě, neexistuje prakticky žádný argument pro názor, že oteplování by situaci ovlivnilo negativně. Fosilní paliva umožnila podstatné zvýšení kvality vody v USA a dalších průmyslových zemích, zatímco efektivita využívání vody se za posledních 35 let zvýšila o zhruba 30 %. Přihnojení rostlin CO2, zlepšuje jejich hospodaření s vodou a redukuje nezbytnost zavlažování.

Tabulka byla pro účely publikace na těchto stránkách zdigitalizována K31. Patří mu náš dík.


Chcete-li mi něco napsat, tak na adresu k1@kreteni.cz

Občas vážně nevím, jestli svět řídí chytří lidé, kteří si z nás utahují, nebo imbecilové, kteří to myslí vážně.
Kreteni - založeno (K2) 1997, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 21.3.2024