Dantovo peklo. Satan požírá tři duše najednou, jiné se škvaří v kotli. Prostě křesťanské peklo.
Dogmatika ŘKC - Katolické peklo

Jaké je peklo,
aneb jak nám ho křesťané vymysleli?

Možná už jste slyšeli tuhle anekdotu: Přijde duše do pekla a nestačí se divit. Všude je veselo, lidi zpívají, jedí, pijí, radují se. A jak tak ta duše chodí tím peklem, uvidí najednou jakási malá dvířka. Zvědavě je otevře a ztuhne hrůzou. Vidí lidi škvařit se v plamenech, vařit se v oleji, čerti do nich píchají vidlemi a oni ječí nepředstavitelnou bolestí (viz obrázek v záhlaví těchto stránek). Nová duše se nakonec rychle vzpamatuje a dvířka opět přibouchne. Celá se chvějíc, zeptá se okolojdoucího čerta:

"Proboha, co je to tam za těmi dvířky?" A čert odpoví:

"Ale, to si vymysleli křesťané, tak jsme jim tam zařídili koutek!"

A peklo, jaké nám křesťané vymysleli, je opravdu docela podobné křesťanskému koutku z tohoto vtípku. Následující úryvek pěkného popisu křesťanského pekla je z knihy Věčný pekelný žalář od jednoho z nejučenějších katolíků. Ano, autorem je dlouholetý rektor jezuitských kolejí v mnoha italských městech Giovanni Battista Manni, čili člověk patřící k nejvzdělanějším lidem na světě.

Zajímavé je, že kniha vyšla poprvé v roce 1666. Co je na tom zajímavého? Číslo 666 je totiž slavným číslem, které proslavila Bible. V Bibli se dozvíme, že číslo 666 je číslo Bestie, čili číslo ďábla. Proč zrovna 666? Na to se názory rozcházejí, ale já to samozřejmě vím, dozvěděl jsem se to na Internetu. Když si přečtete biblickou Apokalypsu, mnohé z vás napadne, že evangelista Jan, když ji psal, musel být notně zkouřený. Zřejmě přebral příliš mnoho kadidla. A když se tedy rozhodoval, jaké číslo Bestii přiřadit, psal si to římskými číslicemi a nejprve si je prostě napsal všechny pěkně za sebou: DCLXVI. Ale v tom svém stavu se mu někam zatoulalo M, nebo ho přehlédl. Pán Bůh jen ví, my ne. Takže jen touto nešťastnou náhodou bylo číslo Bestie stanoveno chybně na 666, kdežto ono má být správně 1666. Snad mu Bůh odpustí. A tato nepřesnost je jen jedna z mnoha a mnoha biblických nepřesností. Tohle zřejmě věděl slavný Battista, a tak svoji knihu o pekle vydal v přesném Roce Bestie, v roce 1666. Ale dost už nekřesťanského žertování, teď zpět ke křesťanům. Značně přituhne, protože se podíváme, jaké peklo pomáhají svému Bohu ti zbožní, skvělí lidé pro nás připravovat:

A mlha černá jako smůla spolu s plamenem se široce po poli rozcházela. Po rovině pak téhož pole plazilo se nesčíslné množství červů, právě přehrozných, potvorných a ze svých úst mrzký plamen vypouštějících, kteří ty bídné lidi, ježto na to místo odsouzeni byli, s nenasycenou žravostí kousali, trhali a žrali. Nadto všecko čerti po nich skákali a jako vzteklí přeukrutně je trápili, neboť jakýmis rozpálenými železy jednak je na kusy úd po údu rozsekávali, jednak všecko tělo až do kosti odškrabovali, jednak je do ohně uvrhli a jako nějakou zvonovinu v ohni rozpouštěli."

"I byly tam přehrozné tmy a všecko plno hrůzy, bolesti a strašlivého hluku. Tam též byla pec velikým ohněm hořící, okolo kteréž plazila se množství jakýchsi hrozných červů a stála veliká síla ukrutných trapičů aneb ďáblů. A tu slyšen byl tento přehrozný hlas: Toto jest místo pro nešlechetné lidi a mají se v něm trápiti všichni ti, kteří se zprzňují tělesnými hříchy."

"Zatracenci nebudou se moci nikdy z místa hnouti, ale na věky věků musejí vždycky na jednom jistém místě, na němž jsou jim uloženy muky, jako k němu přikovaní zůstati. To jest trápení tak těžké, že ho nelze ani perem vypsati, ani slovy dostatečně vyložiti."

"Přetěžká zatracenců muka bude hrozný a nesnesitelný smrad, který z rozličných příčin pocházeti bude. První je stok vší nečistoty, druhá příčina smradu bude síra, třetí příčina budou sama těla zatracenců, z nichž vystoupí smrad. Bude pak jedno každé tělo zatracence mnohem hůře smrděti než jakákoli mrcha na světě. Čtvrtá příčina budou sami čerti, kteří pro potrestání zatracených také tělesný smrad budou činiti. A když jeden čert tak nechutně smrdí, jak pak budou smrděti všichni spolu čerti a Zatracenci?"

"Zatracenci budou se věčně trápiti v pekle trápením sluchu, které nemá se za malé pokládati. Neboť jestliže pocestnému člověku zdá se věc nesnesitelná býti, když na hospodě, kde má nocleh, děti pláčí, slepice kdáčí, husy štěbetají, prasata kvičí, lidé ožralí spolu se vadí, perou se a sobě zlořečí. Což nemá býti věc nesnesitelná v pekle ne jednu noc nebo chvíli, ale přes celou věčnost slyšeti ustavičné křiky, šusty, hluky, lkání, lání, kvílení, stejskání, naříkání, pláč, hořekování, zlořečení a skřípění zubů?"

Tento zajímavý úryvek z jedné z nejučenějších křesťanských knih vyšel v knize Zapálení jezuité. Tato kniha nám zábavnou formou přibližuje Jezuity, čili Tovaryšstvo Ježíšovo. A stojí za přečtení.

Nicméně, jak se vám líbí popis pekla, jak ho vymysleli křesťané? Udivuje vás, na jaké hrůzy dovedou křesťané přijít? Udivuje vás proč by to dělali? Pro peníze? Jako koníček? No, to samozřejmě také, oni si v tom libují, ale ono to mělo pro církve velký praktický význam. Takový popis přece v prostých lidech vzbuzoval ukrutný strach. A tak se lidé z tohoto strachu uchylovali k církvi, aby je před těmi hrůzami zachránila, protože preláti jim to slibovali. Před hrůzami, které si sami vymýšleli. Dnes už se nad těmito přihlouplými texty rozumný člověk jen pousměje. Však také církve už vzaly zpátečku a o pekle už takto výmluvně nehovoří. On by se jich také mohl někdo zeptat, proč tohle ten "nekonečně dobrý" Bůh trpí, nebo dokonce, zda nám to ten "milosrdný Bůh" pěkně připravil (samozřejmě s jejich pomocí, vždyť to jsou Jeho služebníci), za to, že jsme před ním nepadali na kolena a nedrmolili modlitby jen to šustilo. Ale tehdy, kdy většina lidí neměla dobré vzdělání, tento popis splnil svůj účel. Jasný a mrazivý účel, křesťanskou církví založený, udržovaný a využívaný k ovládání druhých. Ovládání strachem.

Nikomu peklo nepřeji, ale aspoň na chvilku by ho měli okusit ti, kdo ho vymysleli, každý pěkně to svoje, aby věděl, čím přispěl ke strachu prostých lidí.

Katolická církev, nebo spíše její nynější papež (2018) však začíná obracet. Papež popřel existenci pekla, čímž si však vysloužil odmítavou reakci Vatikánu, který si peklíčko zřejmě chce dále zachovat. Jak přesně tvrdí dr. Uzel: "Zrušení strachu a krutosti nepřežije žádná totalita." Vatikán to potvrzuje.


Chcete-li mi něco napsat, tak na adresu k1@kreteni.cz

Dantovo peklo. Satan požírá tři duše najednou, jiné se škvaří v kotli. Prostě křesťanské peklo.
Kreteni - založeno (K2) 1997, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 10.6.2018