Dantovo peklo. Satan požírá tři duše najednou, jiné se škvaří v kotli. Prostě křesťanské peklo.
Bible - Deuteronomium 28

Deuteronomium 28,
aneb Proč se věřící Boha bojí

Podle definice v Katechismu katolické církve (§385) se dočteme: Bůh je nekonečně dobrý a všechna jeho díla jsou dobrá. Tato instituce (a většina dalších křesťanských spolků, církví a sekt) neustále zdůrazňuje, že Bůh je Láska, jako by tyto pojmy byly synonymem. Věřit v Boha je nutné pro spásu své duše. Pojďme se podívat na jeden z mnoha popisů v Bibli, jak tato Kniha Pravdy, Zjevené Boží Slovo, Boha popisuje. Následující příklad je jeden z mnoha. Pokochejme se tedy, o jaké osobě věřící tvrdí, že je to Láska. Já si lásku představuji jinak. Pokud někoho miluji, nebudu mu sebeméně vyhrožovat, pokud nebude milovat on mě. Jinak moje láska je sobecká a to pak není ta správná láska. Zcela jinak však je to s Láskou s velkým L, Láskou, která je synonymem Boha.
Kapitola 28 knihy Deuteronomium (5.Mojžíšova) nám Boha, jeho milosrdenství a jeho Lásku poutavě líčí: (Ty nejvýživnější projevy boží Lásky jsem zdůraznil).

Budeš-li poslouchat

1 Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, vyvýší tě Hospodin, tvůj Bůh, nad všechny pronárody země.
2 A spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha:
3 Požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš na poli.
4 Požehnaný bude plod tvého života i plodiny tvé role, plod tvého dobytka, vrh tvého skotu a přírustek tvého bravu.
5 Požehnaný bude tvůj koš a tvá díže.
6 Požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení.
7 Hospodin dá, že tvoji nepřátelé, kteří proti tobě povstanou, budou před tebou poraženi. Jednou cestou proti tobě vytáhnou a sedmi cestami budou před tebou utíkat.
8 Hospodin přikáže, aby s tebou bylo požehnání ve tvých sýpkách a na všem, k čemu přiložíš ruku. Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou ti dává.
9 Hospodin si tě ustanoví za svatý lid, jak ti přísahal, když budeš na příkazy Hospodina, svého Boha, dbát a chodit po jeho cestách.
10 Všechny národy země budou vidět, že se nazýváš Hospodinovým jménem, a budou se tě bát.
11 Hospodin ti dá nadbytek dobrého: plodu tvého života a plodu tvého dobytka i plodin tvé role v zemi, o které přísahal Hospodin tvým otcům, že ti ji dá.
12 Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici, nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a požehnal každé práci tvých rukou. Budeš půjčovat mnohým pronárodům, ale sám si nebudeš muset půjčovat.
13 Hospodin tě učiní hlavou a ne chvostem, budeš vždycky stoupat výš a neklesneš níž, budeš-li poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které ti dnes udílím, abys je bedlivě dodržoval.
14 Neuchýlíš se napravo ani nalevo, od žádného ze slov, která vám dnes přikazuji, tím, že bys chodil za jinými bohy a sloužil jim.

Ale nebudeš-li poslouchat

15 Jestliže však nebudeš Hospodina, svého Boha, poslouchat a nebudeš bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy a nařízení, která ti dnes udílím, dopadnou na tebe všechna tato zlořečení:
16 Prokletý budeš ve městě a prokletý budeš na poli.
17 Prokletý bude tvůj koš i tvá díže.
18 Prokletý bude plod tvého života i plodiny tvé role, vrh tvého skotu i přírustek tvého bravu.
19 Prokletý budeš při svém vcházení a prokletý při svém vycházení.
20 Hospodin na tebe pošle prokletí, zděšení a zmar ve všem, k čemu přiložíš ruku a co budeš dělat, dokud nebudeš zahlazen. Zanikneš rychle pro své zlé jednání, protože jsi mě opustil.
21 Hospodin způsobí, že se tě bude držet mor, dokud s tebou neskoncuje v zemi, kterou přicházíš obsadit.
22 Hospodin tě bude bít úbytěmi a zimnicí, palčivou horečkou, mečem, obilnou rzí a snětí; ty tě budou pronásledovat, dokud nezanikneš.
23 Nebe nad tvou hlavou bude měděné a země pod tebou bude železná.
24 Místo deště dá Hospodin tvé zemi písek a prach; budou na tebe padat z nebe, dokud nebudeš zahlazen.
25 Hospodin dopustí, že budeš před svými nepřáteli poražen. Jednou cestou proti nepříteli vytáhneš a sedmi cestami budeš před ním utíkat. Budeš obrazem hrůzy ve všech královstvích země.
26 Tvá mrtvola bude pokrmem všemu nebeskému ptactvu i zemskému zvířectvu a nikdo je nezaplaší.
27 Hospodin tě raní egyptskými vředy a boulemi, svrabem a prašivinou, které nebudeš moci vyléčit.
28 Hospodin tě raní šílenstvím, slepotou a pomatením mysli.
29 O poledni budeš tápat jako tápe slepý ve tmě. Na svých cestách nebudeš mít zdar, stále budeš týrán a odírán, po všechny dny, a nikdo tě nezachrání.
30 Zasnoubíš se s ženou, a jiný muž ji zneuctí, vystavíš si dům, a nebudeš v něm bydlet, vysázíš vinici, a nebudeš z ní sklízet.
31 Tvůj býk bude poražen před tvýma očima, avšak jíst z něho nebudeš. Tvůj osel ti bude uchvácen před očima, a nevrátí se ti. Tvůj brav bude vydán tvému nepříteli, a nikdo tě nezachrání.
32 Tvoji synové a tvé dcery budou vydány jinému lidu; tvé oči se na to budou dívat, po celé dny se budou pro ně rozplývat v slzách, ale nic nezmůžeš.
33 Plodiny tvé role i veškerý tvůj výtěžek pozře lid, který jsi neznal, napořád budeš týrán a utiskován, po všechny dny.
34 Zešílíš z podívané, na kterou se budeš muset dívat.
35 Hospodin tě raní na kolenou i na stehnech, od chodidla až po temeno zlými vředy, které nebudeš moci vyléčit.
36 Hospodin od tebe odvede i tvého krále, jehož nad sebou ustanovíš, k pronárodu, který jsi neznal ty ani tvoji otcové. Tam budeš sloužit jiným bohům, dřevu a kameni.
37 Budeš předmětem úděsu, pořekadel a posměchu mezi všemi národy, kam tě Hospodin odvleče.
38 Vyseješ na poli mnoho osiva, ale sklidíš málo, neboť to ožerou kobylky.
39 Vysázíš a obděláš vinici, avšak víno pít ani uskladňovat nebudeš, neboť to sežerou červi.
40 Všude po svém území budeš mít olivy, ale olejem se nepomažeš, neboť olivy ti opadají.
41 Zplodíš syny a dcery, ale tobě nezůstanou, neboť půjdou do zajetí.
42 Všechno tvé stromoví a plodiny tvé role napadne hmyz.
43 Bezdomovec, který je ve tvém středu, bude stoupat stále výš nad tebe, ty pak budeš klesat čím dál tím níž.
44 On ti bude půjčovat, ale ty mu nebudeš moci půjčit. On bude tvou hlavou, a ty budeš chvostem.
45 Dopadnou na tebe všechna tato zlořečení a budou tě pronásledovat, dokud nebudeš zahlazen, neboť jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha, a nedbal jsi na jeho příkazy a nařízení, která ti udělil.
46 Budou na tobě a na tvém potomstvu navěky znamením a zázrakem.
47 Za to, že jsi měl hojnost všeho, ale nesloužil Hospodinu, svému Bohu, s radostí a vděčným srdcem,
48 budeš otročit svým nepřátelům, které na tebe pošle Hospodin, v hladu a žízni, v nahotě a v nedostatku všeho. On ti vloží na šíji železné jho, dokud tě nevyhladí.
49 Hospodin na tebe přivede pronárod zdaleka, od konce země, jako přilétá orel, pronárod, jehož jazyku nebudeš rozumět,
50 pronárod kruté tváře, který nebere ohled na starce a nad chlapcem se nesmiluje.
51 Bude požírat plod tvého dobytka i plodiny tvé role, dokud nebudeš zahlazen. Nenechá ti obilí ani mošt ani olej, vrh tvého skotu ani přírustek tvého bravu, dokud tě nevyhubí.
52 Sevře tě ve všech tvých branách, dokud nepadnou tvé vysoké a pevné hradby, na něž spoléháš po celé své zemi. Sevře tě ve všech tvých branách po celé zemi, kterou ti dal Hospodin, tvůj Bůh.
53 A v tísni obležení, kterým tě bude tísnit tvůj nepřítel, budeš jíst plod svého života, maso svých synů a dcer, které ti dal Hospodin, tvůj Bůh.
54 Změkčilý a zhýčkaný mezi vámi bude nepřejícně hledět na svého bratra i na svou vlastní ženu a na syny, kteří mu ještě zbyli,
55 aby nemusel některému z nich dát z masa svých dětí, které pojídá, ze strachu, že by jemu nezbylo nic v tísni obležení, kterým tě bude tísnit tvůj nepřítel ve všech tvých branách.
56 Ta změkčilá a zhýčkaná mezi vámi, která se pro zhýčkanost a změkčilost ani nepokusila postavit nohou na zem, bude nepřejícně hledět na svého vlastního muže i na svého syna a na svou dceru,
57 i na své plodové lůžko, které z ní vychází, i na své děti, které porodí. Tajně je sní pro nedostatek všeho v tísni obležení, kterým tě bude tísnit tvůj nepřítel ve tvých branách.
58 Jestliže nebudeš bedlivě dodržovat všechna slova tohoto zákona, napsaná v této knize, a bát se toho slavného a hrozného jména Hospodina, svého Boha,
59 dopustí Hospodin na tebe i na tvé potomstvo neobyčejné rány, rány veliké a vytrvalé i nemoci zlé a vytrvalé.
60 Obrátí na tebe všechny egyptské choroby, jichž se lekáš, a ony na tobě ulpí.
61 Hospodin na tebe uvede též každou nemoc a každou ránu, o níž není psáno v knize tohoto zákona, dokud nebudeš zahlazen.
62 I zbude vás maličko, ač vás bylo mnoho jako nebeských hvězd, protože jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha.
63 A jako se Hospodin nad vámi veselil, když vám prokazoval dobro a rozmnožoval vás, tak se bude Hospodin nad vámi veselit, když vás bude hubit a zahlazovat. Budete vyrváni ze země, kterou přicházíte obsadit.
64 Hospodin tě rozptýlí do všech národů od jednoho konce země do druhého. Tam budeš sloužit jiným bohům, které jsi neznal ty ani tvoji otcové, dřevu nebo kameni.
65 Mezi těmi pronárody nebudeš mít klidu, ani tvá noha si neodpočine. Hospodin ti tam dá chvějící se srdce, pohaslé oči a zoufalou duši.
66 Tvůj život bude viset na vlásku, v noci i ve dne se budeš chvět strachem a nebudeš si jist svým životem.
67 Ráno budeš říkat: "Kéž by byl večer!" a večer budeš říkat: "Kéž by bylo ráno!" pro strach tvého srdce, kterým se budeš chvět, a pro podívanou, na kterou se budeš muset dívat.
68 Loděmi tě Hospodin přivede zpátky do Egypta; vydáš se cestou, o níž jsem prohlásil, že ji už nespatříš. Tam se budete nabízet na prodej svým nepřátelům za otroky a otrokyně, ale nikdo vás nekoupí.
69 Toto jsou slova smlouvy, o které Hospodin přikázal Mojžíšovi, aby ji uzavřel se syny Izraele v moábské zemi, kromě té smlouvy, kterou s nimi uzavřel na Chorébu.

Takže se nedivme, že ti, kdo v toto věří, Hospodinu podlézají a hlavně se ho bojí. Jde z něj opravdu strach, takhle vyhrožují jen skuteční šílenci. Ale moudrý Bůh?
Docela výživné projevy Lásky, Lásky s velkým L. Příznačný je verš 63: Hospodin se bude veselit, když vás bude hubit. Láska jako trám. A všimněte si, jak Hospodin tvrdí, že je možno sloužit i jiným bohům.
Kdepak zůstal jeho monopol V jednoho Boha věřiti budeš?


Chcete-li mi něco napsat, tak na adresu k1@kreteni.cz

Bože, chraň mne
Kreteni - založeno (K2) 1997, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 1.11.2023