Stránky K1 - Grundig TS1000 - Ovládání TS1000 - Úprava reverzačního nosiče

Úprava reverzačního nosiče pro ovládání změny směru bezdrátovým DO

Učelem této úpravy bylo umožnit ovládat pomocí dálkového bezdrátového ovládání také oba směry posuvu pásku, které reverzační nosič umožňuje. Protože ovládání změn směrů posuvu je na magnetofonu možné pouze pomocí ovládacích prvků na reverzačním nosiči hlav a nikam jinam vyvedeno není, je nutno ovládací signály pro změnu směru reprodukce vyvést ven z magnetofonu a připojit k přijímači dálkvého oládání. K tomu slouží dále popsaná malá úprava reverzačního nosiče, která plně postačí k realizaci této možnosti.

Význam zkratek

V dalším textu bude me pro zjednodušení používat k označení nosičů hlav tyto zkratky:

DO to již jistě víme, je to zde popisované dálkové ovládání
NNH Nereverzační Nosič Hlav - čili standardní čtyřstopý nebo dvoustopý nosič hlav s DIA hlavou
RNH Reverzační Nosič Hlav - umožňující reprodukci čtyřstopého pásku oběma směry. (jedno zda upravený či ne)
NRNH Neupravený RNH. Zde je důležité, že je to RNH bez mé úpravy
URNH Upravený Reverzační Nosič Hlav - čili RNH s mojí níže popsanou úpravou pro ovládání obou směrů reprodukce z DO

Nejprve si uvedeme schéma NNH:


Schéma NNH. Důležité pro nás je zapojení DIA hlavy a DIA zásuvky

Zde máme schéma NNH. Vidíme tam, že nejvíce vpravo je DIA hlava a její vinutí je symetricky vyvedeno na piny 25 a 26 na držáku a ty jsou přes destičku Z rovnou vyvedeny ven do zásuvky DIA na zadní stěně magnetofonu. Na tomto obrázku je drobná nepřesnost, DIA zásuvka má připojen Z1 na 1 a Z2 na 2, tady by to muselo být křížem, ale nechtělo se mi ten obrázek upravovat. Na pinu 1 zásuvky je tedy pin 26 držáku a na pinu 3 je pin 25 držáku (kliknutím naň si můžete obrázek zvětšit).Toto je pro další úvahy velmi důležitá skutečnost, protože na RNH se DIA hlava nevyskytuje (na jejím místě (mechanické umístění) je hlava pro reprodukci při zpětném posuvu pásku) a tak jsou piny 25 a 26 na NRNH nepoužité. A nyní již můžeme pokračovat v popisu mého geniálního řešení, jak umožnit dálkově obsluhovat také oba směry reprodukce při velmi jednoduché, nenáročné a funkčně nic neměnící úpravě RNH.
Popis toho, jak magnetofon TS1000 řeší změny směru jsem již uvedl výše. Potřeboval jsem vyvést ovládací signály z tlačítka (přepínače) směru posuvu na reverzačním nosiči ven z magnetofonu, přivést do přijímače DO a přitom zasáhnout do magnetofonu zcela minimálně. A tentokrát byl Bůh při mně. Při jedné noční seanci mně vnukl, abych využil právě toho, že na NNH je použita DIA hlava k ovládání automatického diaprojektoru a na RNH se místo ní dává hlava pro reprodukci při obráceném chodu a výstupy pro vinutí DIA hlavy (25 a 26) se na něm tedy vůbec nepoužívají, ale jsou vyvedeny ven do zásuvky DIA na zadní straně magnetofonu (samozřejmě díky Bohu).

Schéma NRNH


Schéma NRNH, na kterém nenajdete piny 25 a 26, které se na NNH využívají pro DIA hlavu

Takže mně stačilo na RNH pouze udělat dva jednoduché propoje, které připojily ovládací signály pro povely „vzad“ a „vpřed“ (které jsem nutně potřeboval) na nepoužívané piny 25 a 26 a celá úprava je hotova. Pokud zasunu takto upravený RNH (čili URNH), do magnetofonu, dostanu vzadu na magnetofonu na pinech 1 a 3 v zásuvce DIA signály „vpřed“ a „vzad“. Pokud zasunu NNH, mám na pinech 1 a 3 DIA zásuvky normálně DIA hlavu. Pokud bych zasunul NRNH, nebude na pinech 1 a 3 DIA konektoru nic.
Musíme ale dbát na jednu věc: při zasunutém URNH nepřipojovat zařízení pro automatický diaprojektor do zásuvky DIA. Nakonec je tam zasunut konektor od přijímače DO. Ono by to stejně při RNH nefungovalo. Při zasunutém NNH ale funguje DIA zařízení správně a může se používat, protože úprava je pouze na URNH a ničeho jiného se netýká.
V pravé části jsou obvody pro řízení směru posuvu. Vidíme tam přepínací tlačítko (Lautrichtung) s uzemněným běžcem, které spíná signály „links“ a „rechts“ („vzad“ a „vpřed“) na zem (do log. 0). Tyto signály jsou nutné pro ovládání směrů posuvu a právě ty jsem propojil s piny 25 a 26, které na tomto schématu ani nebyly, neboť se v tomto držáku nepoužívají. Kdo se trošku vyzná v elektronice, vidí i to, že v klidu je signál pro „links“ vždy v logické 1 a signál pro „rechts“ závisí na zvoleném směru. Když je zvoleno „links“, je v log.1 (relé KR je sepnuté) a když je zvoleno „rechts“, je v log. 0 (relé KR je rozepnuté). Je to vlastně bistabilní klopný obvod a krátkodobým sepnutím do 0 bodů „links“ nebo „rechts“ se přepíná jeho stav - zapíná a vypíná se relátko a přitom se také mění zvolený směr posuvu pásku. Relé je použito pro přepínání reprodukčních hlav pro normální a zpětný chod pásku.


Schema elektroniky URNH s dokreslenými úpravami

Detail schematu URNH, kde jsou obvody pro řízení směru posuvu pásku se zeleně dokreslenými mými úpravami, které pouze propojí na držáku nepoužité piny 25 a 26 se signály pro povely ke změně směru posuvu. Tyto úpravy absolutně nijak neovlivní původní funkci držáku, pouze umožní sofistikovaně řídit tyto změny i z přijímače dálkového ovládání.


Schema osazení URNH s dokreslenými úpravami

Úprava URNH je zakreslena vlevo zeleně, jsou to ty dva spoje z bodů L a R na piny 25 a 26. To je celá úprava, která pak umožňuje naprogramovat do DO perfektně obsluhu (ne úplně jednoduchou, ale dokonalou) volby směru posuvu.
Tohle byla nutná úprava, aby bylo vůbec možné ovládat změny směru. Ale magnetofon je v tomto poněkud zvláštní, jak jsem pojednával jinde. Prozkoumáním schématu zapojení tohoto ovládacího tlačítka na RNH jsem zjistil, že Bůh byl opět zase se mnou a dal mi touto úpravou nejen možnost ovládat změnu směru, ale současně mi dal velmi potřebné informace o velmi důležitých stavech URNH:
Na pinu 25 je nyní ovládání povelu „vzad“ (pokud ho sepnu do 0), ale pokud ho nespínám, je na něm informace, že je nasazen URNH, protože je tento signál na URNH vždy v log.1. Pokud není URNH nasazen, je tento pin „v luftě“ protože je tam připojeno vinutí DIA hlavy z NNH, které je s pinem 26 symetrické a není nijak spojené s čímkoli jiným v magnetofonu, nebo tam není nic při NRNH. Takže stačilo v přijímači DO spojit tento signál přes rezistor 330 kΩ na zem (rezistor R2 na schématu přijímače DO), aby nebyl v luftě při NNH nebo NRNH. Tato hodnota odporu stačí k nastavení log.0 na vstupu PICu u NNH či NRNH a na URNH je tento odpor snadno přetažen kombinací rezistorů R15 a R13 (dohromady 4,3 kΩ) do log.1. Současně je odpor 330 kΩ tak velký, že funkci URNH sebeméně neovlivňuje. Takže testováním tohoto vstupu v DO si mohu zjistit, zda je nasazen URNH (log.1) anebo ne (log.0). A Bůh byl při mně i u druhého signálu („vpřed“ na pinu 26), protože na něm je nyní pro změnu informace, zda je na URNH nastaven směr vpřed (log.0), nebo směr vzad (log.1). A to je vše, co k perfektnímu řízení této fíčury (čti feature) potřebuji.

povel DIA pin na držáku ->log.0 stav v log.0 stav v log.1
vzad 3 25 povel "vzad" není reverzační nosič je reverzační nosič
vpřed 1 26 povel "vpřed" navolen směr vpřed navolen směr vzad

Jinými slovy tyto dva přivedené signály jsou jak vstupní (pokud si je PICem přečtu jako vstupy) a dávají mi potřebnou informaci o stavu URNH v magnetofonu, ale jsou i výstupní, pokud přepnu PIC na výstup a nastavím tam log.0. V tomto případě se vydá do URNH půlvteřinový povel „vpřed“ (pin 26->0), nebo „vzad“ (pin 25->0) pro změnu směru.
Díky těmto informacím jsem mohl naprogramovat obsluhu směru reprodukce tak, že je lepší a jednodušší než obsluha přímo na magnetofonu.
A to jednak i proto, že držáky hlav jsou na magnetofonu pod plexi krytem pásku a pokud chci přehodit směr posuvu, musím kryt zvednout a druhak proto, že start reprodukce musím provést buď tlačítkem START v případě, že chci pokračovat v navoleném směru, nebo posunutím tlačítka na držáku do požadovaného směru, pokud chci pokračovat v opačném směru, než který je navolen. Takže musím zkontrolovat, jaký směr je navolen a podle toho použít buď tlačítko START, nebo přepínací tlačítko změny směru na držáku hlav pod plexisklem.
Naproti tomu obsluha pomocí mého geniálního ovládání je úžasně jednoduchá. Prostě stisknu jen tlačítko „vpřed“ pokud chci reprodukovat směrem vpřed, nebo stisknu „vzad“, pokud chci reprodukovat směrem vzad. Je úplně jedno, zda je to změna směru nebo pokračování ve zvoleném směru. Vše je už pak věcí přijímače DO, který se na základě informací z URNH rozhodne, jaký povel vydá.
Takže při stisknutí tlačítka „vpřed“ se nejprve zjistí, zda je nasazen URNH. Pokud není, vydá se prostě povel START. Pokud je URNH nasazen (signál z pinu 25 je v log.1), otestuje se signál z pinu 26, jaký směr posuvu je v magnetofonu nastaven. Pokud je to směr vpřed (signál z pinu 26 je log.0), vydá se opět prostý povel START a magnetofon se opět rozjede vpřed. Pokud je ovšem navolený směr v magnetofonu vzad (signál z pinu 26 je log.1), vydá se povel „vpřed“ pro změnu směru do URNH (pin 26->0) a magnetofon sám skočí do STOP, obrátí chod setrvačníku a po cca 10 vteřinách sám dá START (tohle už je naprogramováno výrobcem v magnetofonu), tím je provedena změna směru na vpřed a jede se vpřed.
Při stisknutí tlačítka „vzad“ se nejprve zjistí, zda je nasazen URNH. Pokud není, neudělá se nic. Pokud je URNH nasazen (signál z pinu 25 je v log.1), otestuje se signál z pinu 26, jaký směr posuvu je v magnetofonu nastaven. Pokud je to směr vzad (signál z pinu 26 je log.1), vydá se prostý povel START a magnetofon pokračuje v reprodukci vzad. Pokud je ovšem navolený směr v magnetofonu vpřed (signál z pinu 26 je log.0), vydá se povel „vzad“ do URNH (pin 25->0) a magnetofon sám skočí do STOP, obrátí chod setrvačníku a po cca 10 vteřinách sám dá START a přehrává už tedy směrem vzad.

Problém při povelování změny směru reprodukce z dálkovky


Zde je nutno zmínit se o problému, který vzniká tím, že vysílač SONY pro jistotu zopakuje stisknutý povel několikrát rychle za sebou. Magnetofonu to nevadí, u všech povelů to lze zopakovat, ale s jednou výjimkou. A tou je ovládání změny směru reprodukce pomocí URNH. Při prvních zkouškách funkčnosti povelů URNH pomocí dálkového ovládání se magnetofon choval bláznivě. Správně má při změně směru dát STOP, počkat cca 10 vteřin, než se rozjede setrvačník opačným směrem a pak dát sám START a jet obráceně. Jenže při ovládání z dálkovky sice směr změnil a sám si dal STOP, ale místo toho, aby počkal těch 10 vteřin, dal START ihned. Bylo to právě proto, že vysílač DO opakuje vysílaný povel několikrát. Při prvním vyslaném povelu VZAD nebo VPŘED, při kterém se požadovala změna směru reprodukce, se vše provedlo správně, URNH dostal příkaz k obrácení směru a zareagoval jak měl. Jenže přitom samozřejmě změnil stav (informaci o tom, kterým směrem je nastaven) a při příjmu prvního opakování toho samého povelu přijímač zjistil, že navolený směr v URNH už je shodný s požadovaným a dal tedy START. Musel jsem to ošetřit v programu tak, že si při provedení povelu změny směru zapamatuji, že byl tento povel vydán a pamatuji si to po celou dobu platnosti povelu, což je v přijímači nastaveno na 0,52 vteřiny. A nyní kdykoli přijde povel START, otestuji si, zda nebyla těsně předtím povelována změna směru a pokud ano, START se nevydá, čili neudělá se nic. Tím se tento problém dokonale eliminoval, protože vysílač sice opakuje povel několikrát, ale celková doba vysílání je menší, než 0,1 vteřiny a blokování START po změně směru je v přijímači přes 0,5 vteřiny.


Fotografie úpravy na reverzačním držáku hlav. Jsou to ty dva zelené vodiče v levé části z bodů R a L

Úprava reverzačního držáku hlav. Na obrázku jsou vidět dva vodiče, které spojují dva výstupní piny 26 a 25 zcela vlevo (jeden drát je zelený a druhý trochu světlejší) se signály R a L. To je vše, co se musí v magnetofonu (a vlastně ani ne v magnetofonu, ale pouze na nosiči hlav) upravit. Prostě jen přidat tyto dvě propojky.


Přípojky na zadní stěně stroje. V té nejvyšší (DIA/SLIDE) je na kolících 3 a 1 vyvedeno ovládání změny směru


Chcete-li mi něco napsat, tak na adresu k1@kreteni.cz

Kreteni - založeno (K2) 1997, resuscitováno (K15) 2010; změněno (K1): 1.11.2023